Skuteczne zmniejszenie kary umownej

Zmniejszenie kary umownej może być bardzo dobrym sposobem na zaniżenie koniecznych, przewidzianych kosztów. Zapis dotyczący kary umownej może mieć swoje zastosowanie w umowie zawieranej pomiędzy przedsiębiorcami. Jest to niejako działanie mające na celu wykluczenie długotrwałego dochodzenia odszkodowania jeśli chodzi o niewywiązywanie się z warunków umowy jednej ze stron. Czy w rzeczywistości możliwe jest pomniejszenie ustalonej wcześniej kary umownej?

Sama kara umowna to zastrzeżenie w postaci umowy, która zawarta jest pomiędzy określonymi przedsiębiorcami. To co ją charakteryzuje, to zapłata za wyrządzone niejako szkody, w postać określonej sumy pieniędzy. Zapis ten wyklucza możliwość dochodzenia odszkodowania na ogólnie przyjętych zasadach. Uniemożliwione jest wówczas dochodzenie roszczeń w odpowiednim procesie.

W przypadku niewykonania, czy też złego wykonania zobowiązania, kara umowna należna jest wierzycielowi w specjalnej, zastrzeżonej wysokości, będącej rekompensatą za wyrządzone szkody. Co więcej, strona umowy, która doświadczyła w tej współpracy szkodę, nie musi jej wykazywać, gdyż nie ma ku temu stosownych zapisów prawa. Ponadto już samo niedotrzymanie warunków umowy, czy też niewłaściwe wykonywanie zadań tożsame jest z wyrządzeniem szkody.

Proces odszkodowania toczący się przed sądem nakłada na wierzyciela obowiązek, który polega na udowodnieniu zaistniałej szkody, jak i wskazania jej rozmiarów. Na skutek tego wydłuża się, a zarazem utrudnia sprawę. Stąd przedsiębiorcy stronią od tych działań odszkodowawczych. To z kolei przyczynia się do wzrostu kar umownych.

Zmniejszenie wysokości danej kary umownej jest możliwe, dzięki specjalnym zapisom Kodeksu Cywilnego. Stwierdzają one, że w przypadku kiedy zobowiązanie zostało już w znacznej części wykonane, dłużnik z powodzeniem może ubiegać się o zmniejszenie swojej kary umownej. Podobnie jest w przypadku zbyt wygórowanych warunków w karze umownej.

Warto jednak pamiętać o tym, że zmniejszenie kary umownej może mieć miejsce wyłącznie po złożeniu specjalnego wniosku przez dłużnika. Dokonuje jej sąd. Z kolei żądanie może zawierać się w żądaniu oddalenia powództwa. Nie będzie to jednak możliwe wtedy, kiedy nie zostanie to odpowiednio wyrażone i nakreślone, gdyż nie ma tu miejsca na domyślanie się i spekulacje.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments