Polityka prywatności serwisu yds.pl (dalej „Serwis”)

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady ochrony, przetwarzania, wykorzystywania oraz gromadzenia danych osobowych użytkowników Serwisu oraz zasad związanych z plikami cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na zasady w niej określone prosimy o zaprzestanie korzystania z Serwisu. Polityki prywatności poszczególnych usług zawierać mogą szczegółowe informacje na temat celu, rodzaju i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania i udostępniania danych osobowych, w tym odstępstwa od niniejszej polityki prywatności.

Administrator danych osobowych

Wiadomości do Administratora należy kierować z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zapytania.

W celu dostosowania do obowiązującego prawa a także uwzględnienia zmian w funkcjonowaniu Serwisu i świadczeniu usług (modyfikacja dotychczasowych, wdrażanie nowych, usuwanie starych usług) mamy prawo zmieniać niniejszą politykę prywatności. Użytkownik powinien regularnie zapoznawać się z niniejszym dokumentem. W razie pytań i wątpliwości odnośnie zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników prosimy o kontakt z Administratorem. Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 17.05.2020r.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) a także innych odpowiednich aktów prawnych. Serwis może gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe w celach określonych przez te akty prawne a zwłaszcza w celach: a) na które osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych; b) wykonania zawartej przez Użytkowników Umowy o świadczenie Usług lub podjęcia działań przed jej zawarciem (na żądanie); c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; d) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą; e) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Nie przetwarzamy automatycznie Twoich danych osobowych (profilowanie) w sposób mogący wpływać na ograniczenie ich praw i pogarszających ich sytuację.

Jakie dane zbieramy?

Dane techniczne

Możemy automatycznie zbierać i przetwarzać dane techniczne, zawarte w logach serwera, zbierane w różny sposób także np. poprzez obrazki śledzące dotyczące aktywności Użytkowników takie jak np. adres IP, dane dostawcy internetu,  lokalizacja oraz czas zdarzenia, typ przeglądarki, systemu operacyjnego oraz  urządzenia końcowego, adres strony wejściowej (odsyłającej), informacje i dane zawarte w plikach cookie, dane sesji zawierające informacje o aktywności użytkowników (logowania, rejestracja, odwiedzone strony, ustawienia Użytkownika itp.), dane pochodzące z materiałów serwisu osadzonych na innych serwisach. Dane te są zbierane do celów technicznych oraz statystycznych związanych z obsługą i funkcjonowaniem Serwisu.

Dane osobiste

Możemy zbierać również dane podawane nam przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy w celach związanych z funkcją i przeznaczeniem formularza (każdy formularz zawiera opis). Dane przesłane przez formularze są przechowywane i przetwarzane w celu realizacją funkcji jakie z nich wynikają. Możemy również zapisywać dane umożliwiające powiązanie danych z formularzy z danymi wypełniających je użytkowników. Możemy również pozyskiwać dane także od podmiotów trzecich na podstawie zgód wyrażonych przez użytkowników tych podmiotów.

Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Dane Osobowe Użytkowników będą przetrzymywane w ramach Serwisu przez okres: a) nie dłuższy niż jest to niezbędne, biorąc pod uwagę cel i zakres udzielonej przez Użytkownika zgody; b) niezbędny do ochrony interesów Administratora; c) świadczenia usług i wykonywania umów; d) jaki przewidują przepisy obowiązującego prawa. 

Dane przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Gdy podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes, przetwarzamy je do momentu zgłoszenia sprzeciwu. Dane, które przetwarzamy w celach wykonania Umowy przetwarzamy do czasu jej rozwiązania i chwili, w której ewentualne roszczenia z jej Tytułu ulegną przedawnieniu.

Możemy przechowywać i przetwarzać dane ponad normalny okres realizując swój prawnie uzasadniony i usprawiedliwiony interes i cel tj.  dochodzenie roszczeń, zapobieganiu oszustwom, przestępstwom i nadużyciom, obowiązki podatkowe, administracyjne, prawne albo związane z bezpieczeństwem.

W celu zapobiegania utracie danych tworzymy okresowo kopie bezpieczeństwa. Dane usunięte z bazy mogą znajdować się w kopiach bezpieczeństwa przez okres ich przechowywania.

Uprawnienia Użytkowników

Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa przewidziane w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883) i w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz inne uprawnienia określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa a zwłaszcza:

Prawo do bycia zapomnianym

Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych gdy: a) Twoje dane nie będą już potrzebne do celów w jakich zostały zebrane i przetwarzane; b) cofniesz określoną zgodę na przetwarzanie swoich danych; c) zgłosisz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych lub prowadzenia statystyk i był on uznany; d) były zbierane i przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa; e) Twoja zgoda dla określonych danych i zakresu ich przetwarzania została wycofana.

Niektóre dane osobowe możemy jednak zachować w związku z naszym interesem prawnym tj. rozpatrywanie skarg, obrona przed roszczeniami, ich ustalenie oraz dochodzenie. Administrator ma również prawo odmowy usunięcia danych gdy użytkownik naruszył zapisy regulaminu, polityki prywatności, bądź przepisów prawa a zachowanie danych jest potrzebne do wyjaśnienia stanu rzeczy. Administrator ma również obowiązek udzielić informacji nt danych osobowych Użytkowników uprawnionym do ich otrzymania organom państwa dla celów prowadzonych przez te organy postępowań.

Prawo do informacji

Masz prawo do: a) potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane; b) otrzymania informacji zawartej w niniejszym dokumencie; c) wglądu i dostępu do swoich danych; d) edycji danych tj. aktualizacji, poprawiania, uzupełnienia; e) sprostowania w przypadku gdy są nieprawidłowe, nieaktualne albo niekompletne; f) otrzymania ich kopii.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych gdy: a) wniesiesz sprzeciw na czas ustalenia czy prawo przetwarzania Twoich danych osobowych nam przysługuje; b) dane są nieprawidłowe do czasu ich zweryfikowania; c) dane są zbierane niezgodnie z prawem ale nie chcesz abyśmy je usunęli; d) nie potrzebujemy ich ale są one potrzebne Tobie do realizacji roszczeń (obrona, ustalenie, dochodzenie). W tym czasie Usługi i dane osobowe, których żądanie dotyczy mogą być dla Ciebie niedostępne. Jeżeli wniosłeś żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych to nie będziemy ich przetwarzać bez Twojej zgody. Będziemy je jednak przechowywać albo przetwarzać w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń albo w celu ochrony praw i interesów poszczególnych osób fizycznych lub prawnych. Przed uchyleniem ograniczenia zostaniesz poinformowany.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (oraz profilowania jeśli takie ma miejsce a także wobec marketingu bezpośredniego) w tym spowodowanego szczególnymi okolicznościami w jakich się znalazłeś. Sprzeciw może oznaczać, że usuniemy dane osobowe z naszej bazy jeśli nie będzie innej podstawy prawnej do ich przetwarzania. Prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do przeniesienia danych

Masz prawo do przeniesienia (samemu lub za naszym pośrednictwem) swoich danych osobowych do innego administratora zawartych w uporządkowanych, powszechnym, elektronicznym formacie o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili użytkownik ma prawo do cofnięcia swoich zgód ze skutkiem w takim zakresie i celu w jakim dane są przetwarzane na podstawie tej zgody. Wycofanie niektórych zgód może uniemożliwić świadczenie Usług. Wycofanie poszczególnych zgód nie ma znaczenia dla zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie tych zgód wyrażonych przed ich cofnięciem. W celu wycofania niektórych zgód powinien skontaktować się z Administratorem.

Realizacja praw

Realizacja Twoich praw nastąpi w każdym czasie na twoje żądanie wysłane na adres Administratora w przypadku gdy wymaga ona jego reakcji. W wielu przypadkach możesz zrealizować swoje prawa samodzielnie. W przypadkach żądań, zapytań, skarg, wniosków prosimy o kontakt na adres serwisu. Odpowiemy w przeciągu maksymalnie 30 dni. Termin ten może się wydłużyć do 30 dni z powodu wystąpienia problemów lub wątpliwości. Zostaniesz o tym poinformowany.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: a) podmioty uprawnione przez Administratora tj. pracownicy, współpracownicy, podmioty trzecie, które korzystają z danych w celu realizacji Usług; b) nasi partnerzy w celach marketingowych i handlowych w zakresie realizacji Usług (np. podmioty świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora); c) nasi dostawcy usług hostingowych i przechowywania danych oraz potencjalne podmioty trzecie z jakimi zawarły oni umowy w tym zakresie (podwykonawcy); d) Google Inc. z siedzibą w USA w ramach prowadzenia analizy statystycznej ruchu w serwisie (Google Analytics) i Google Inc. z siedzibą w Irlandii w zakresie wyświetlania reklam (Google Adsense) – polityka prywatności; e) operatorzy systemu komentarzy, chatów online, systemów obsługi klienta; f) organy państwowe na podstawie przepisów prawa; g) użytkownicy serwisu w ramach danych, które udostępniłeś; h) podmioty trzecie jeśli jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania ciążących na serwisie obowiązków.

Dobrowolne upublicznienie swoich danych w tym danych wrażliwych

Korzystając z niektórych funkcji serwisu takich jak np. komentarze Użytkownik może dobrowolnie udostępnić i podać do wiadomości publicznej swoje dane osobowe wyrażając tym zgodę na ich publiczne udostępnienie innym użytkownikom. Jest to niezbędne z uwagi na cel i funkcje działania Serwisu. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż podając dane wrażliwe tj. dane określone w art. 27 ustęp 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133 poz. 883) – ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym udostępnia je na własną odpowiedzialność do publicznej wiadomości. Podstawą przetwarzania danych wrażliwych jest ich dobrowolne upublicznienia przez Użytkownika.

Przekazywanie Danych Osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe mogą być przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zgodzie z międzynarodowymi umowami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską do Google w ramach aplikacji Google Adsense, Google Mail, Google Analytics itp. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu. W serwisie mogą być stosowane mechanizmy używane do ochrony danych podawanych przez użytkowników przed ich automatycznym zbieraniem przez roboty (może to ujawniać adres IP Użytkownika). Artykuły w serwisie mogą zawierać osadzone treści multimedialne, które zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę, na której się znajdują. Jeśli wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Bezpieczeństwo danych

Administrator w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych stara się stosować organizacyjne, fizyczne i techniczne środki ochrony danych osobowych aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem oraz ich utratą. Dostęp do danych mają jedynie uprawnione osoby i podmioty świadczące dla nas usługi w celu funkcjonowaniu serwisu. Komunikacja pomiędzy serwisem a użytkownikiem odbywa się poprzez bezpieczne szyfrowane połączenie (protokół SSL). Dane przechowywane w bazie danych nie są szyfrowane.

Polityka plików cookies

Używamy cookies i podobnych technologii. Poniższa Polityka plików cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu w celu świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które strona internetowa zapisuje i przechowuje na urządzeniu użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, swój numer identyfikujący, preferowany język, dane logowania, nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje itp. Cookies nie zawierają danych osobowych Użytkownika. Technologia cookies jest technologią uznawaną za bezpieczną i nie zezwala na pobieranie danych osobowych ani innych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Wewnętrzne pliki cookies używane przez Administratora są bezpieczne dla urządzeń, z których korzystają Użytkownicy. W przypadku plików cookies, które pochodzą od podmiotów trzecich w tym partnerów Administratora nie ponosi on odpowiedzialności za ich działanie i wykorzystanie. Użytkownik powinien być świadomy zagrożeń jakie niesie korzystanie z internetu i stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa. Administrator mimo stosowania środków zapewnienia bezpieczeństwa nie odpowiada za włamania na urządzenie Użytkownika, przechwycenie plików Cookie, podszycie się za ich pomocą pod Użytkownika, ich modyfikację bądź usunięcie, zainfekowanie urządzenia Użytkownika wirusem lub programem szpiegowskim itp. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: wszystkoociasteczkach.pl lub aboutcookies.org.

W jakim celu stosujemy pliki cookies

Pliki cookies stosujemy w celu ułatwienia dostępu, zapewnienia sprawnego, wygodnego i bezproblemowego  funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu. Pliki cookies są używane m.in. do: a) utrzymywania i wygaszania sesji, uwierzytelniania logowania i rejestracji a także do zachowania bezpieczeństwa; b) personalizacji tj. pamiętania informacji podanych przez Użytkowników i dotyczących ich danych, zachowania, dostosowywania wyglądu, treści stron oraz reklam do preferencji użytkownika; c) rozwoju i optymalizacji Serwisu pod względem szybkości, funkcjonalności i użytkowania; d) celów analitycznych takich jak analiza ruchu, prowadzenie ogólnych statystyk w tym odwiedzin, urządzeń, zachowań w celu ulepszania funkcjonowania Serwisu; e) celów marketingowych, kierowania bardziej dopasowanych reklam i banerów; f) osadzania w Serwisie  usług społecznościowych, multimedialne itp.

Jakie pliki cookies możemy wykorzystywać?

Możemy wykorzystywać: a) sesyjne (tymczasowe) pliki cookies przechowywane do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej (jedna sesja); b) stałe pliki cookies przechowywane przez czas określony w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika (np. uwierzytelniające i odpowiedzialne za bezpieczeństwo); c) funkcjonalne pliki cookies zwiększające personalizację i funkcjonalność portalu; d) marketingowe pliki cookies służące do kierowania bardziej dopasowanych reklam oraz badające wizyty i ich źródła. Możemy także stosować pliki cookies naszych partnerów zamieszczane na urządzeniu Użytkownika przez podmioty trzecie (pliki cookies zewnętrzne). Ustawienia oraz listę używanych plików cookies znajdziesz tutaj >>> Ustawienia <<<. Na stronie https://www.cookieserve.com/report możesz sprawdzić jakich cookies używamy. Możesz to zrobić także we własnym zakresie korzystając ze wskazówek opisanych tutaj.

Zarządzanie plikami cookies i wycofanie zgody

Przeglądarka internetowa domyślnie zapisuje pliki cookies na Twoim urządzeniu jednak w każdej chwili możesz wyłączyć lub zmodyfikować tę funkcję a także usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Edge Internet Explorer Chrome Safari Firefox Opera . Urządzenia mobilne: Android, Safari (iOS), Windows Phone . Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwić korzystanie z Serwisu za co Administrator nie odpowiada.

Podmioty trzecie

Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez współpracujące z serwisem podmioty trzecie a zwłaszcza przez Google LLC w zakresie usługi Google Analytics oraz Google Adsense. Warunki korzystania z usług oraz polityka prywatności ww. usług znajdują się na stronie policies.google.com i policies.google.com/technologies/partner-sites. Listę podmiotów, które mogą gromadzić, otrzymywać lub wykorzystywać dane osobowe użytkowników w związku z używaniem przez nas usług Google znajdziesz tutaj.

Reklamy Google Adsense

Korzystamy z sieci reklamowej Google Adsense wyświetlając Tobie niespersonalizowane reklamy. Zgoda na stosowanie plików cookie lub identyfikatorów mobilnych jest w tym wypadku wymagana, ponieważ reklamy używają ich, aby zapobiegać oszustwom, nadużyciom, ograniczać liczbę wyświetleń oraz tworzyć zbiorcze raporty o reklamach a także mierzyć ich skuteczności. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia google.com/ads/preferences.

Odpowiedzialność za pliki cookies podmiotów trzecich

Administrator nie bierze odpowiedzialności za pliki cookies podmiotów trzecich. Użytkownik może sam w ustawieniach cookies określać prawa dla plików cookies podmiotów trzecich po zapoznaniu się z warunkami świadczenia usług oraz politykami prywatności tych podmiotów biorąc pod uwagę fakt, że mogą one być w każdej chwili zmienione. Witryny podmiotów trzecich mogą zbierać informacje, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w witrynie podmiotu trzeciego.