Praktyczne skutki poręczenia długu

Wśród zabezpieczeń wierzytelności można wyróżnić bardzo osobisty rodzaj – poręczenie. Jest nią dwustronna umowa pomiędzy poręczycielem a wierzycielem. W działaniu tym nie jest wymagana zgoda, czy też wiedza dłużnika. Pamiętać jednak należy, że poręczenie jest wtórne. Co więcej, zależy od umowy, której poręczenia dokonano. Określa się to jako akcesoryjność umowy poręczenia.

Z pozoru ciężkie do zrozumienia pojęcie: akcesoryjność poręczenia oznacza tyle, że dane poręczenie nie może istnieć samodzielnie. Co za tym idzie, związane jest z określonym stosunkiem zobowiązaniowym, czyli odrębną umową. Stąd wysokość poręczenia zależna jest od istniejącego długu głównego.

Warto wiedzieć, że w przypadku nieważności głównej umowy, również nieważne jest poręczenie. Istotny jest fakt, że występuje tutaj wyjątek. W sytuacji, w której doszło do poręczenia za dług osoby, która faktycznie nie mogła się zobowiązać, gdyż wykazała brak zdolności do czynności prawnych, poręczyciel zobowiązany jest do świadczenia w roli dłużnika. Nie jest wówczas istotne, że w chwili poręczenia wiedział o braku zdolności, bądź w dostępny sposób mógł taką wiedzę pozyskać.

Poręczyciel wzięty do odpowiedzialności

Za Kodeksem Cywilnym, umowa poręczenia to zobowiązanie się poręczyciela wobec wierzyciela, celem wykonania zobowiązania w przypadku niewykonania go przez dłużnika. Mogłoby się wydawać, że poręczyciel odpowiada dopiero wtedy, kiedy dłużnik nie spełnia własnego świadczenia. W rzeczywistości jednak poręczyciel odpowiada jak dłużnik solidarny. Odstępstwem jest warunek, który mówi jasno, że strony postanowiły inaczej.

Innymi słowy, w przypadku braku postanowień, które określają, że dany poręczyciel jest odpowiedzialny subsydiarnie w umowie poręczenia, wówczas ten sam poręczyciel staje się współdłużnikiem solidarnym.

Na odpowiedzialność poręczyciela niezależnie od sytuacji, nie wpływa:

  • przelew wierzytelności,
  • wstąpienie trzeciej osoby w prawa zaspokojonego wierzyciela.

Poręczyciel może również odpowiadać za długi pierwotne. Co więcej, może ponieść odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania, bądź też niezależnego wykonania danego zobowiązania przez głównego dłużnika. Mowa tutaj na przykład o odsetkach, czy też każe umownej. Pamiętać jednak należy, że zakres odpowiedzialności poręczyciela może być ograniczony w umowie. Wówczas odpowiada wyłącznie do takiej wysokości.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments