Długi proces ogłoszenia upadłości firmy

Ogłoszenie upadłości jest zazwyczaj bardzo czasochłonne i skomplikowane. To jednak niekiedy jedyne rozwiązanie w ciężkiej sytuacji danej spółki. Podstawowym działaniem w tym celu jest złożenie specjalnego wniosku do sądu. Należy przy tym pamiętać o dostosowaniu się do zasad ustawy dotyczącej prawa upadłościowego i naprawczego.

Podmioty zgłaszające upadłość

W myśl przepisów ustaw, upadłość dotyczy przedsiębiorców, będących na przykład osobami fizycznymi, prawnymi, czy jednostkami organizacyjnymi bez osobowości prawnej, niemniej jednak posiadające zdolność prawną na skutek ustaw. Muszą one we własnym imieniu prowadzić określoną działalność gospodarczą, bądź też zawodową.

Ustawa, wlicza tutaj również spółki, które posiadają ograniczoną odpowiedzialność oraz spółki akcyjne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Warto pamiętać, że upadłość mogą ogłosić również osoby fizyczne, które są wspólnikami osobowych spółek handlowych, ponoszących stosowną odpowiedzialność finansową za zobowiązania danej spółki.

Tym samym, upadłości nie może ogłosić Skarb Państwa, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie, czy też jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosek o upadłość

Ogłoszenie upadłości może mieć różnorodne podłoże. Jedną z przyczyn może stanowić zła kondycja ekonomiczna. Niemniej jednak możliwe też jest istotne zdarzenie losowe, w tym również śmierć danego przedsiębiorcy. Wówczas możliwe, chociaż nie konieczne jest złożenie wniosku o upadłość.

Podstawą tego działania jest swoista niewypłacalność dłużnika. Mowa tutaj o zaprzestaniu regulowania zobowiązań. Podczas, gdy dłużnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna z nadaną przez ustawę zdolnością prawną, możliwe jest uznanie niewypłacalności wskutek przewyższenia zobowiązań nad majątkiem.

Na skutek niemożności złożenia wniosku przez dłużnika, może dokonać tego sam wierzyciel. Prawo do tego ma również spadkobierca, małżonek, rodzic, czy dziecko zmarłego. Prawo do złożenia wniosku ma także wspólnik spółki, niemniej jednak należy spełniać tutaj odpowiednie warunki.

Niezależnie od osoby składającej wniosek, należy przestrzegać terminowości. Innymi słowy, dokument musi zostać złożony nie później niż rok od śmieci przedsiębiorcy.

Wniosek a wszelkie formalności

Wniosek o upadłość jest bardzo istotnym dokumentem. Wobec tego musi spełniać wszelkie wymogi, które również zawarte są w stosownej ustawie. Koniecznością jest podanie podstawowych informacji dotyczących dłużnika i jego firmy. Ponadto należy zawrzeć uzasadnienie stosowności składanego wniosku. Co więcej, jeśli dłużnik widnieje w jednym z rejestru dłużników, należy do wniosku dołączyć aktualny odpis.

W przypadku składania wniosku przez samego dłużnika, należy określić, czy jest gotów do zawarcia układu, czy też wraz z upadłością, dochodzi do likwidacji majątku.

Z kolei wierzyciel, składając wniosek o upadłość, powinien uprawdopodobnić faktyczność swojej wierzytelności. Wówczas konieczne jest przedłożenie dokumentów, takich jak umowy, czy faktury. Ponadto, jeśli we wniosku podaje możliwość zawarcia układu, powinien złożyć swoją propozycję rozwiązania danej sytuacji.

Terminowość a złożenie wniosku

Złożenie wniosku powinno nastąpić nie dalej niż dwa tygodnie od sytuacji, w której pojawiła się sytuacja adekwatna do ogłoszenia upadłości. Brak uwzględnienia terminowości, grozi poniesieniem odpowiedzialności za działania wyrządzające szkodę innym podmiotom.

Pamiętać przy tym należy o złożeniu pisemnego oświadczenia, dotyczącego prawidłowości zawartych informacji. Dopuszczenie się jakiegokolwiek zafałszowania, wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności na skutek szkód związanych z podaniem nieprawdziwych danych.

Rozpoczęcie postępowania

Do wszczęcia postępowania niezbędne jest złożenie kompletnego wniosku dotyczącego ogłoszenia upadłości. Co więcej, należy go złożyć we właściwym sądzie. Sam fakt wniesienia wniosku stanowi rozpoczęcie procesu postępowania. Niemniej jednak to początek całego, długiego procesu związanego z postępowaniem upadłościowym. W związku z tym, warto zadbać o odpowiednią pomoc profesjonalistów.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments