Pokwitowanie od wierzyciela – zawsze go żądaj!

Fakt pozostawania w roli dłużnika zawsze wiąże się z nieco większym dystansem z otoczenia. Warto w takich przypadkach zadbać o to, by posiadać aktualne pokwitowania. Mowa tutaj oczywiście o tych, związanych ze spełnianiem terminowo wszystkich świadczeń, które zawarte są w umowie. Posiadając je znacznie łatwiej wybrnąć z niekorzystnej sytuacji, która może nieść nie rzadko wiele konsekwencji. To również bardzo często jedyny dowód na dotrzymanie warunków umowy.

W jaki sposób i kiedy żądać pokwitowania?

  1. Dłużnik ma prawo do otrzymania pokwitowania od wierzyciela, jeśli spełnia swoje świadczenia. Co więcej, wówczas wierzyciel ma obowiązek do jego wystawienia. Niemniej jednak musi się to odbyć na żądanie dłużnika. Sam wierzyciel nie musi każdorazowo wystawiać pokwitowanie. Z kolei w przypadku wspomnianego żądania, musi zajść odpowiednia ku temu przesłanka. Jeśli strony nie umówią się względem poniesienia kosztów, przechodzą one wyłącznie na barki dłużnika.
  2. W przypadku istnienia dokumentu, który stwierdza zobowiązanie, dłużnik, który spełnia świadczenie, z powodzeniem może domagać się zwrotu tego dokumentu. Co więcej, w przypadku częściowego świadczenia, dłużnik może żądać umieszczenie tego faktu na wspomnianym dokumencie.

Wystąpienie domniemania z pokwitowaniem zapłaty

  1. Domniemanie, że dany dłużnik uregulował również dodatkowe należności, czy też świadczenia okresowe.
  2. Zgłoszenie się do dłużnika wraz z pokwitowaniem wierzyciela, tożsame jest z wyrażeniem zgody na odbiór świadczenia. Działanie to zabronione jest, jeśli strony umówiły się na osobiste regulacje świadczenia.
  3. Domniemanie, że dług został uregulowany. Z kolei dłużnik jest już wolny od zadłużenia.

Odmowa wydania pokwitowania i jego utracenie

Odmowa pokwitowania, czy też zwrotu dokumentu, bądź wpisanie wzmianek na nim, regulowane jest stosownymi przepisania Kodeksu cywilnego. Wówczas dłużnik jest upoważniony do powstrzymania się z dalszym spłacaniem świadczenia. Istnieje również możliwość złożenia przedmiotu danego świadczenia bezpośrednio do depozytu sądowego.

W przypadku utracenia dokumentu stwierdzającego zobowiązanie, dłużnik może żądać pokwitowania. Co więcej, może także domagać się od samego wierzyciela pisemnego oświadczenia, świadczącego o tym, że dokument został utracony.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments