Czy zadłużony przedsiębiorca może zawrzeć układ z wierzycielem?

Zmiany w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym umożliwiły przedsiębiorcom zadłużonym w niewielkim stopniu wszczęcie postępowania naprawczego zamiast upadłościowego. Zgodnie z nową definicją niewypłacalnym dłużnikiem jest bowiem samozatrudniający się, który nie wykonuje zobowiązań pieniężnych – jego niewypłacalność nie jest natomiast związana z brakiem realizacji zobowiązań innych niż gotówkowe. Wcześniej przedsiębiorcy w takiej sytuacji nie posiadali możliwości rozpoczęcia procedury naprawczej. Obecnie mogą oni zawrzeć z wierzycielami układ poza sądem, co może mieć ogromny wpływ na uratowanie firmy przed bankructwem i przywrócenie jej konkurencyjności na rynku.

Kto skorzysta z postępowania naprawczego?

Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną i posiadasz zadłużenie, które nie przekracza 10 procent wartości bilansowej Twojej firmy, a także nie zalegasz ze spłatą zobowiązań dłużej niż kwartał, masz szansę uchronić swój biznes przed ogłoszeniem upadłości. W takim przypadku sąd ma bowiem prawo do oddalenia wniosku o upadłość oraz do przyzwolenia na rozpoczęcie procedury naprawczej. Układ z wierzycielami jest więc zawierany poza sądem, a sąd ocenia jedynie poprawność sposobu w jaki został on zawarty.

Czy postępowanie upadłościowe wyklucza zawarcie układu z wierzycielami?

Rozpoczęcie postępowania upadłościowego wobec niewypłacalnego przedsiębiorcy nie wyklucza możliwości zawarcia układu z wierzycielami. Sąd może zadecydować o likwidacji majątku dłużnika, jednak jeśli zawarcie układu pomiędzy upadłym a wierzycielami lepiej zaspokoi ich roszczenia, sąd powinien dopuścić taką możliwość. Sprawy nieskomplikowane mogą znaleźć swój finał bardzo szybko – układ może być bowiem przegłosowany już na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli, a sąd wyda wtedy postanowienie o ogłoszeniu upadłości i je zatwierdzi.

Nowelizacja ustawy o prawie naprawczym i upadłościowym wprowadziła także na dalszym etapie postępowania upadłościowego głosowanie wierzycieli nad układem bez dzielenia ich według kategorii interesów. Sporządzanie odrębnych list wierzycieli nie jest już więc obligatoryjne. Ponadto nowe regulacje prawne umożliwiły także głosowanie w formie ustnej i pisemnej. W głosowaniu ustnym zamiast samych wierzycieli mogą brać również udział ich pełnomocnicy będącymi adwokatami lub radcami prawnymi.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments